รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2นายจรัญ แจ้งมณี 053729655 
101อนุบาลจอมหมอกแก้วนายบุญยืน บุญภรณ์วิวัฒน์ 0536661170622600045
102บ้านท่ามะโอ  053604204 
104บ้านดงมะดะนางสาวดอกรัก สมบัติหลาย 053666856 
105อนุบาลแม่ลาวจ่าสิบเอกสมจิตร หวายคำ 0537291090810227741
106บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ 053729142 
107ห้วยส้านยาววิทยานางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว   
108บ้านหนองเก้าห้องนายเฉลิมพล ติ๊บมณี 053184148 
109บ้านต้นง้าว  053673633 
110บัวสลีวิทยานายอภิชาติ สุปิน 053673785 
111บ้านต้นยางนางวิภารัตน์ อินยะ 053673375 
112บ้านโป่งมอญนายมนตรี นวลจีน 0537781860888073307
114ชุมชนบ้านป่าก่อดำนายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์ 053666187 
115บ้านห้วยส้านพลับพลาว่าที่ร้อยโทขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศั 0536070390819938209
116โป่งแพร่วิทยานายระพิพงษ์ ไชยลังกา  0861144045
202ป่าแงะวิทยานายชัยวัฒน์ กิจภูริพิพัฒน์ 053761126 
206บ้านสักพัฒนานางรุ่งจิตร ลือยศ 0537614500898154841
207บ้านแม่พุงนายชาญวิทย์ ออมสิน 0537101360907549531
208โรงช้างวิทยานายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู 053761446 
209บ้านโป่งนายศุภเดช ไปรเวทย์ 053761500 
210ศรีโพธิ์เงินวิทยานายกันติทัต บุญศรี 053710252 
211บ้านวังวิทยานายเสมียน แก้วอนันต์   
212ชุมชนบ้านสันมะค่า  053761084 
301เจริญเมืองวิทยานายสงกรานต์ ตั๋นคำ 0537210650884015931
302บ้านเจริญเมือง  053738258 
303บ้านป่าตึง  053738264 
304บ้านป่าบงนายมานพ เลี่ยมสุวรรณ 0537382520834110023
305บ้านสิบสอง  053186089 
306บ้านจำคาวตองนายธวัชชัย เต็มคำ  0613639563
309ร่องธารวิทยานายไชยา วงค์เวียน 0537298300810221100
312บ้านโป่งแดงนายสมศักดิ์ ศรีวรรณะ 053958086 
316ทานตะวันวิทยาฯนางลาภิสรา แจ้งใจ 0537621000856188176
320ธารทองวิทยา(ป่ารวก)ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี สมัคร 0536668440824966158
321ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  053658704 
326บ้านปางเกาะทราย  053604114 
327ริมวัง ๑นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ   
328ริมวัง ๒นายธงชัย ญะรัตน์   
330บ้านม่วงคำนายบัณฑิต กันชนะ 053721777 
332บ้านฝั่งตื้นนายเอก กนกพิชญ์กุล 0536048100918587281
333บ้านหนองบัว  053722657 
334บ้านป่าส้าน  053676289 
335อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)นายกิตติธร หล้าปิมปา 053721700 
336พานพสกสวัสดิ์นายชัย สันกว๊าน 0537220140895607531
337ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)นายเกียรติศักดิ์ อุตชี 053957306 
343โป่งทะลายใหม่เจริญ  053671210 
346แม่อ้อประชารัฐนายสันต์ คำมะนาม 0536716360862216441
348บ้านแม่อ้อนอกนางพิมพ์ปวี มาลัย 053671679 
351เวียงห้าววิทยานายถวิล ตาสาย 053605145 
355สันกลางวิทยานายศักดิ์ชัย กาวี 053770152 
356บ้านถ้ำนายประเสริฐ คำน้อย 053770219 
357บ้านป่าต้ากว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ 053770221 
358บ้านเหมืองง่านางกัลยา ทาสม 053722950 
360บ้านสันติวันนายอนุโชติ โยสุยะ 053721070 
362บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงนางทองพูน ปัญจมา 0536776300861947525
365บ้านสันต้นดู่  053677182 
366บ้านกล้วยนายเกศ ปาณะการ 053677180081-386835
368บ้านป่าแดงงามนางสาววรกัญญา จันแก้ว   
371ป่าแดงวิทยานายกิตติ โพธิสิทธิ์ 053659020 
401บ้านป่าตึงงามนายยงยุทธ สิงตะนะ 053950155 
402บ้านร้องบงนายประกอบ สนมฉ่ำ 053950648 
403เจดีย์หลวงพิทยานายชัยณรงค์ วรากุลพิชัย 053950474 
404บ้านห้วยหมอเฒ่านางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา 053950275 
405บ้านสันก้างปลา  053950651 
406บ้านแม่ตาแมวนายนิวัฒน์ จริยา 053609452 
407บ้านดินดำนายสิทธิโชค พันธ์วาณิชกุล 053950043 
408บ้านแม่ผักแหละนายบุญไชย เขื่อนข่าย 019501138 
409บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)นายปฐมทัศน์ อวดห้าว 053724148 
410บ้านแม่ต๋ำนายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล 053724156 
411ท่าก๊อพลับพลาพิทยานางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย 053724145 
412บ้านปางหลวงนางอังคนา ใจบุญมี   
413บ้านปางหกนางสาวอัญชิสา ยานะธรรม 053160180 
414ห้วยน้ำขุ่นวิทยานายอุดม บุญทา 053609109 
415บ้านห้วยมะแกงนายณัฐวุฒิ มุ้งทอง   
416บ้านห้วยสะลักวิทยานายดุสิต สุขสบาย 05-316006 
417บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)นายบดินทร์ ศรีเงิน 053708173 
418ชุมชนบ้านโป่งนายอำพล โทอรัญ 053708262 
419บ้านดอนสลีนายทรงวุฒิ บุญงาม 053160143 
420บ้านหัวฝายนายกลมไกร พันแพง 053708257 
421บ้านห้วยหญ้าไซนายพิสัณห์ อินลี   
422บ้านแม่ตาช้างนางสาวทิพกฤตา ทิพย์ป้อ 053160066 
423บ้านปางอ้อยนายโยธิน ปงสนิทย์ 053160067 
424บ้านป่าเมี่ยงแม่พริกนางสาวอรนุช ขันคำ   
425บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล 053656586 
426ชุมชนบ้านสันจำปานายปกาศิต อนุกูล 053656399 
428บ้านโป่งปูเฟืองนายธาดา ยาวังแสน 053160139 
429บ้านหนองผำนายกรนิวัฒน์ อินเหลือละ 053160183 
430บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์นายเกียรติศักดิ์ คำระนึก 053656428 
431อนุบาลแม่สรวยนายปราการ เหมยเมืองแก้ว 053656290 
432บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)นายสุรัฐชัย มโนใจ 053786008 
433บ้านวาวีนายสมเดช พิศาลไพโรจน์ 053760147 
434บ้านมังกาล่านางสาวอัจฉรา อุนันตา   
435บ้านเลาลีนายสมชาย สุทธิพงศ์ 053760215 
436บ้านปางกิ่วฯนายภิญโญ อุโคตร   
437บ้านแม่โมงเย้านางรัตติกาล ผัดฟอง 053160188 
438ดอยเวียงวิทยานายสหัส พรหมขัติแก้ว 053609440 
439โป่งกลางน้ำประชาสรรค์  053609234 
440บ้านขุนสรวยนายสยาม ตาวงค์ 053160185 
441บ้านห้วยไคร้นายสุทัด จันทสินธุ์ 053605945 
442บ้านห้วยน้ำเย็น  053605995 
443บ้านห้วยกล้านางสาววรรธนันท์ วันดี   
444บ้านผาแดงหลวงนายสุรินทร์ สุวิชัย   
445บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)นางสาวศิริชนก แปงการิยา 053609090 
446บ้านแสนเจริญนางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์   
447ชุมชนดอยช้างนายเกรียงไกร ฟูธรรม 053605936 
448บ้านห้วยมะซางนายเอนก กันหา 053609268 
450ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยานายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน 053950466 
451บ้านห้วยเฮี้ยนางสุนันยา หาญแก้ว 053605927 
452บ้านใหม่แม่ยางมิ้นนายบัญชร เตปินยะ 053160073 
453เวียงผาวิทยานายนิเรก หอมรส 053609335 
501บ้านสันนางสายทิพย์ เกียรติวาณิช   
502บ้านลังกานางขวัญธิดา อรุณรัตน์ 053781222 
503บ้านโป่งเทวีว่าที่ร้อยตรีมงคล กันติ๊บ 053782111 
504บ้านป่าตึงนายวิชัย ติม้า 053 60087 
505บ้านห้วยหินลาดในนายพงษ์พันธุ์ ซาเมาะ   
507บ้านป่าสักนายฤทธิไกร ใจคำ   
508บ้านฮ่างต่ำนายสมบุญ เสาร์ปา 053952355 
509ป่างิ้ววิทยานางปรานอม จรเกตุ 053952366 
512ไทยรัฐวิทยา 32นางสาวนฤมล เกิดมูล 053789353 
513อนุบาลแม่ขะจานนายจรูญ ปาต๊ะ 053789464 
514บ้านป่าแงะนางฉัฏณัฎ วัชรธนันยศ 053605677 
515บ้านทุ่งยาวนายเศกสรรพ์ มณีรัตน์ 0536090790992703978
516ปางมะกาดวิทยานางสาวกฤติกา คงชม  0895541177
517บ้านห้วยโป่งนายเฉลิมพล จำปา   
518บ้านห้วยม่วงนายปรีชา นิธิเจริญ   
519บ้านปางอ่ายห้วยชมภูนางพัฒนา กิติลือ 053679297 
520โป่งน้ำร้อนวิทยานายทวีชาติ พันธุ์สกูล 053679035 
521บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)นายพิสิษฐ์ แก้ววรรณะ   
522บ้านขุนลาวนางณิชญารัตน์ วงค์ประเสริฐ   
524บ้านโฮ่งนายสุรินทร์ กิติลือ 053679276 
525อนุบาลเวียงป่าเป้านายชูชาติ ชัยศรี 053781485 
526ชุมชนบ้านกู่ฯนายสุมน ถาเตรียม 053648709 
527บ้านหนองยาวนายธีรพล เกียรติเจริญ 053649012 
528ดอยเวียงผาพิทยานายพิษณุกร แก้วนาค 053-16009 
529บ้านแม่ปูนหลวงนายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว 053160095 
531เวียงกาหลงวิทยานายสงกรานต์ พรมมินทร์ 0537894650899508955
532บ้านป่าจั่นนายทศพร จินะสี   
533บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนานายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก 053952249 
534บ้านทุ่งม่านนายจัตุพล นันทโภคิน 053789354 
535บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญนางวิธิดา ตาวงค์ 053704384 
536บ้านเด่นศาลานายสราวุธ พรมเทพ 053649000 
537แม่ตะละวิทยา    
538บ้านปางมะขามป้อมนายชยพล ปวงตา   
539บ้านโป่งนกนายอนุชา กาบสนิท 053605920 
540บ้านโป่งเหนือนายชูเกียรติ เมืองงาม 053609429 
541ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยานายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล 053605505 
542บ้านสันสลีนายพนัชกร อ่อนนวล 053781792